Menu
Obec Dargov
ObecDargov

Tu otec náš i praded starý býval,
Z dargovských hôr na Zemplín rodný sa díval,
oral, bránil, sial, trápil sa aby žil,
A v zemi tejto na prach čierny zhnil.
Tu matky naše rodili milé deti,
Od dávnych čias, od samých nepamäti,

Tu otec náš i praded starý býval, Z dargovských hôr na Zemplín rodný sa díval, oral, bránil, sial, trápil sa aby žil, A v zemi tejto na prach čierny zhnil. Tu matky naše rodili milé deti, Od dávnych čias, od samých nepamäti,

Hlava 8-11

 

§ 27

Vzťah obce k okolitým obciam a mestám

 

(1)

Veci spoločného záujmu obce Dargov a okolitých miest a obcí sa riešia dohodou s okolitými mestami a obcami.

(2)

Obec môže spolupracovať s inými obcami a mestami na základe zmluvy uzavretej na účel uskutočnenia konkrétnej úlohy alebo činnosti, na základe zmluvy o zriadení združenia obcí.

 

 

 

 

 

 

DEVIATA HLAVA

 

§ 28

Vzťahy s orgánmi štátu, s právnickými a fyzickými osobami, s politickými stranami a hnutiami a občianskymi združeniami

 

(1)

Obec pri plnení svojich úloh spolupracuje s orgánmi štátu, a to najmä s územne špecializovanými úradmi štátnej správy, právnickými a fyzickými osobami, vysokými školami, výskumnými ústavmi, a ďalšími štátnymi orgánmi (prokuratúrou, súdom, políciou, a pod.)

(2)

Obec spolupracuje pri zabezpečovaní rozvoja obce a na prospech obce s podnikateľskými

právnickými a fyzickými osobami a s politickými stranami a hnutiami a občianskymi združeniami, ktoré pôsobia na území obce.

 

 

 

 

 

DESIATA HLAVA

 

SYMBOLY OBCE, ČESTNÉ OBČIANSTVO, CENY A ODMENY, KRONIKA OBCE

 

 

PRVÁ CASŤ

SYMBOLY OBCE

 

 

§ 29

Úvodné ustanovenia

(1)

Obecnými symbolmi sú

a) erb obce Dargov

b) zástava obce Dargov

c) pečať obce Dargov

 

 

§ 30

Erb obce Dargov

(1)

Erb obe Dargov má túto podobu:

V modrom poli polokrúhleho štítu na zelenej pažiti tri strieborné mužské postavy oblečené v dlhých rúchach (stredná naviac s kónickou čiapkou na hlave), prepásané zlatými šnúrami a so zlatými pútnickými policami v pravých rukách. Nad postavami tri zlatí veľké šesťcípe hviezdy.

 

(2)

Právo použiť a používať erb obce je viazané na súhlas (povolenie) starostu. Súhlas starostu sa

vydáva maximálne na dobu 1 roka. Záujemca o používanie obecného erbu uvedie v písomnej

žiadosti formu a spôsob používania vyobrazenia erbu. Žiadosť podávajú všetky subjekty, okrem tých, ktoré sú uvedené v ods. 4 tohto ustanovenia. Žiadosť musí obsahovať úplný

grafický návrh, spôsob použitia erbu, obdobie, na ktoré sa žiada vydanie súhlasu (povolenia), potvrdenie o zaplatení poplatku.

(3)

Erb obce sa používa:

a) na pečatidle obce,

b) na insígniách starostu,

c) na listinách o udelení čestného občianstva obce, ceny obce a uznania obce,

d) na budovách, kde má sídlo obecný úrad,

e) na označenie územia, resp. katastrálneho územia obce,

f) v rokovacích miestnostiach orgánov obce,

g) na preukazoch poslancov obce ako aj zamestnancov obce.

(4)

Za správne zaobchádzanie s erbom obce a za jeho ochranu zodpovedá tá fyzická alebo právnická osoba, ktorá ho použila alebo používa. Každý je povinný strpieť na výzvu odstránenie neoprávnene alebo nesprávne použitého erbu.

(5)

Obec určí všeobecne záväzným nariadením podrobnejšiu úpravu používania erbu obce ako aj výšku poplatkov a sankcie za neoprávnené a nesprávne používanie erbu.

§ 31

Zástava obce Dargov

(1)

Zástava obce Dargov pozostáva z deviatich pozdĺžnych pruhov vo farbách žltej, zelenej, bielej, modrej, bielej, modrej, bielej, zelenej a žltej. Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t.j. dvomi zastrihnutými, siahajúcimi do tretiny jej listu.

(2)

Zástavu obce Dargov používa starosta a obecné zastupiteľstvo pri oficiálnych príležitostiach obecného, príp. štátneho charakteru, a to vyvesením na budovách, v ktorých sídlia, príp. v sieňach, kde sa koná slávnostné zhromaždenie.

Výzvu na použitie zástavy vydáva starosta, ktorý zároveň určí spôsob a trvanie výzdoby.

(3)

Zástava obce sa môže používať aj vo verejných sprievodoch a pri príležitostnej vnútornej výzdobe miestností a siení, ktoré sú prístupné verejnosti.

(4)

Ak sa pri výzdobe používa štátna vlajka SR a obecná zástava spoločne, sú umiestnené v rovnakej výške vedľa seba, pričom štátna vlajka je umiestnená z čelného pohľadu vľavo.

(5)

Zástava obce sa vztyčuje zásadne na vlajkový stožiar.

(6)

Pri používaní a vyvesovaní zástavy musia byť dodržiavaní nasledovné pravidlá:

<!--[if !supportLists]-->a) <!--[endif]-->zástava sa nesmie požívať poškodená, ani zašpinená a nesmie sa zväzovať do ružice,

<!--[if !supportLists]-->b) <!--[endif]-->na zástave nesmie byť žiadny text, vyobrazenie, obraz, znak alebo odznak, kytica, smútočný závoj a pod.

(7)

Za správne zaobchádzanie so zástavou obce a za jej ochranu zodpovedá tá fyzická osoba, alebo právnická osoba, ktorá ju použila alebo používa.

 

§ 32

Pečať obce Dargov

(1)

Pečať Obce Dargov tvorí erb Obce Dargov s hrubopisom: * OBEC DARGOV *

(2)

Pečať Obce Dargov sa používa pri slávnostných príležitostiach – udelenia čestného občianstva, na pečatenie významných listín a dokumentov a pod.

(3)

Pečať uschováva starosta obce.

 

DRUHÁ ČASŤ

ČESTNÉ OBČIANSTVO, CENY A ODMENY

 

§ 33

Úvodné ustanovenie

 

(1) Obecné zastupiteľstvo môže udeliť tieto verejné uznania a pochvaly:

a) Čestné občianstvo obce Dargov,

b) Cena obce Dargov,

c) Cena starostu obce Dargov,

d) Odmeny.

 

§ 34

Čestné občianstvo obce Dargov

(1)

Osobám, ktoré sa obzvlášť významným spôsobom zaslúžili o rozvoj a zveľaďovanie obce, ochranu jeho záujmov a šírenie jeho dobrého mena vo svete, alebo ktorí obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi, môže obecné zastupiteľstvo udeliť Čestné občianstvo obce Dargov.

(2)

O udelení čestného občianstva rozhoduje obecné zastupiteľstvo spravidla na návrh starostu

nadpolovičnou väčšinou všetkých poslancov.

(3)

O udelení čestného občianstva sa vydáva listina, ktorú podpisuje starosta. Listinu možno vyhotoviť aj dvojjazyčne takým spôsobom, že druhé vyhotovenie je v jazyku pocteného.

 

§ 35

Cena obce Dargov

(1)

Cena obce sa udeľuje za:

-vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky vedeckej, technickej, umeleckej, publicistickej a verejno-prospešnej činnosti,

-činnosť osôb, ktoré sa významným spôsobom pričinili o hospodársky a kultúrny rozvoj obce,

jeho propagáciu doma i v zahraničí,

-činnosť osôb pri záchrane ľudských životov a majetku obce a jeho občanov.

(2)

Návrhy na udelenie ceny môžu obecnému zastupiteľstvu predkladať

poslanci, starosta, príp. občania obce. Návrhy musia byť riadne odôvodnené.

(3)

Cenu obce Dargov tvorí plaketa s erbom obce a peňažitá odmena, ktorej výšku stanoví OZ.

K cene obce sa vydáva potvrdenie (preukaz) o jej udelení, v ktorom je uvedené meno, adresa, rodné číslo laureáta, dátum udelenia, pečiatka obce a podpis starostu.

(4)

Cena obce Dargov sa môže aj opätovne udeliť tým istým osobám, najskôr však po uplynutí

2 rokov.

(5)

Výnimočne sa môže cena udeliť jednotlivcovi i po jeho smrti -in memoriam. V takomto prípade sa ceny môžu odovzdať rodinným príslušníkom pocteného.

 

 

§ 36

Cena starostu obce

(1)

Cenu starostu obce udeľuje starosta obce občanom obce za úspešnú a záslužnú činnosť

v prospech obce.

(2)

Cenu starostu obce tvorí vecný dar v hodnote, ktorú schváli obecné zastupiteľstvo.

(3)

Evidencia sa vedie v Kronike obce Dargov, ktorá má obsahovať

mená a hlavné údaje ocenených, dátum udelenia cien, ako aj stručné zdôvodnenie, pre ktoré boli jednotlivým osobám udelené.

 

§ 37

Odmeny

(1)

Obecné zastupiteľstvo spravidla na návrh starostu môže udeliť

z obecných prostriedkov vecné dary a odmeny, a to najmä poslancom a iným obyvateľom obce, príp. iným osobám za aktívnu prácu v orgánoch samosprávy a významný podiel na rozvoji obce.

 

 

TRETIA CASŤ

 

§ 38

Kronika obce Dargov

(1)

Kronika obce Dargov sa vedie v úradnom jazyku.

(2)

Zápisy do kroniky sa vykonávajú v štvrťročných intervaloch. Zápisy chronologicky dokumentujú fakty zo spoločenského a hospodárskeho života obce. Sú hodnoverným svedectvom o udalostiach v obci, a o ľuďoch, ktorí sa pričinili o prospech žitia miestneho spoločenstva.

(3)

Spracovaním zápisov do kroniky je poverený obecný kronikár, ktorého menuje a odvoláva starosta.

(4)

Text jednotlivých ročných zápisov do kroniky schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

 

 

 

JEDENÁSTA HLAVA

 

POMOC PRI MIMORIADNYCH SITUÁCIÁCH

 

 

§ 39

Pomoc obyvateľom pri mimoriadnych situáciách

 

 

(1)

Obec je povinná poskytnúť obyvateľovi nevyhnutnú okamžitú pomoc v jeho núdzi spôsobenej

živelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou udalosťou, najmä zabezpečiť mu prístrešie, stravu alebo inú materiálnu pomoc.

 

(2)

Obec organizuje, riadi a vykonáva základné práce v čase nebezpečenstva povodne miestneho

významu. V prípade nevyhnutnej potreby vyžaduje od fyzických a právnických osôb plnenie

všeobecných povinností pri ochrane pred povodňami.

(3)

Obec zabezpečuje evakuácie, dočasné ubytovanie a stravovanie evakuovaného obyvateľstva, podľa možností ochranu jeho majetku a vypracúva plány záchranných prác.

(4)

Obec je povinná pomáhať pri likvidácii a odstraňovaní následkov živelnej pohromy a havárií

prostredníctvom obecného hasičského zboru v spolupráci s ďalšími právnickými a fyzickými

osobami a organizáciami štátu.

 

§ 40

Pomoc obce pri mimoriadnych situáciách

(1)

Starosta môže uložiť právnickej alebo fyzickej osobe povinnosť poskytnúť

osobnú, alebo vecnú pomoc pri odstraňovaní následkov živelnej alebo inej mimoriadnej udalosti, ak osobitný zákon neustanovuje inak.

(2)

Právnická alebo fyzická osoba, ktorá poskytla osobnú alebo vecnú pomoc, má právo a náhradu účelne vynaložených nákladov. Toto právo môže uplatniť do 3 mesiacov odo dňa zistenia nákladov, najneskôr do 2 rokov od ich vzniku, inak toto právo zanikne.

 

 

 

DVANÁSTA HLAVA

 

 

§ 41

Spoločné a záverečné ustanovenia

 

(1)

Štatút obce Dargov je základnou právnou normou obce. Všetky všeobecne záväzné nariadenia

obce, uznesenia obecných orgánov a iné organizačné predpisy obce musia byť v súlade

s týmto štatútom.

(2)

Zmeny a doplnky tohto štatútu schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Dargove nadpolovičnou

väčšinou všetkých poslancov obecného zastupiteľstva.

(3)

Štatút obce Dargov bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Dargove dna 16.6.2004.

(4)

Štatút obce Dargov nadobúda účinnosť dňom 1. 7. 2004.

 

 

 

V Dargove, dňa 1.7. 2004

 

 

 

Štefánia Bojtimová

starostka obce 

Samospráva

Voľby do EP 2024

Voľby do EP 2024 obrázok

Z kroniky

Dargov
Tu otec náš i praded starý býval,
z  dargovských hôr na Zemplín rodný sa díval,
oral, bránil, sial, trápil sa aby žil,
a v zemi tejto na prach čierny zhnil.
Tu matky naše rodili milé deti,
od dávnych čias, od samých nepamäti,
znášali biedu, utrpenie a klam,
veriac, že príde sloboda aj k nám.
Daj veľký Bože nášmu Dargovu,
niesť ťažké kríže na cestu novú,
žiť verne rodu a večne Tebe,
za živa len tu, po smrti v nebe.
(...napísané v obecnej kronike v máji 1948)

ilustračné foto, zdroj: http://e-introligator.pl

Pranostiky

Pranostika na akt. mesiac

Májový dážď viac stojí ako Viedeň.

Sviatok a výročie

Meniny má Viliam, Vilhelm, Elektra, Elma, Vilhelmína

Východ a západ slnka

Slnko vychádza:4:35

Slnko zapadá:20:26

Mobilná aplikácia

Aktuálne informácie od nás
Priamo vo vašom telefóne
Stiahnite si našu mobilnú aplikáciu na
Zemplín Navštívte Zemplín