Menu
Obec Dargov
ObecDargov

Tu otec náš i praded starý býval,
Z dargovských hôr na Zemplín rodný sa díval,
oral, bránil, sial, trápil sa aby žil,
A v zemi tejto na prach čierny zhnil.
Tu matky naše rodili milé deti,
Od dávnych čias, od samých nepamäti,

Tu otec náš i praded starý býval, Z dargovských hôr na Zemplín rodný sa díval, oral, bránil, sial, trápil sa aby žil, A v zemi tejto na prach čierny zhnil. Tu matky naše rodili milé deti, Od dávnych čias, od samých nepamäti,

Hlava 4-7

 

 

ORGÁNY OBCE

 

§ 13

Základné ustanovenia

 

 

(1)

Orgánmi obce Dargov sú:

a) obecné zastupiteľstvo,

b) starosta obce.

(2)

Obecné zastupiteľstvo v Dargove zriaďuje podľa potreby alebo podľa osobitných predpisov svoje orgány, ktorými sú najmä:

a) komisie obecného zastupiteľstva,

b) obecný úrad.

Osobitné postavenie má hlavný kontrolór obce, ktorého volí obecné zastupiteľstvo. (§ 18 ods. 2 zák. SNR c. 369/1990 Zb. v znení zmien a doplnkov).

(3)

Obecné zastupiteľstvo podľa potreby zriaďuje aj iné stále alebo dočasné výkonné a kontrolné

orgány a určuje im náplň práce.

(4)

Obec zriaďuje aj iné komisie a útvary v súlade s platnou právnou úpravou -napr. podľa zák. NR SR č.523/2003 Z. z. O verejnom obstarávaní v znení neskorších zmien a doplnkov a pod.

 

 

 

 

 

 

§ 14

Obecné zastupiteľstvo obce Dargov

 

(1)

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce Dargov zložený z poslancov zvolených

v priamych voľbách obyvateľmi Obce Dargov na štyri roky. Spôsob volieb do obecného zastupiteľstva je upravený v zákone o voľbách do orgánov samosprávy obcí.

(2)

Obecné zastupiteľstvo v Dargove má 7 poslancov.

(3)

Funkčné obdobie poslancov končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného

zastupiteľstva.

 

 

 

 

 

 

§ 15

Úlohy obecného zastupiteľstva

 

(1)

Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o všetkých základných otázkach života obce Dargov a vykonáva svoju samosprávnu právomoc podľa § 11 ods. 3 SNR c. 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov.

(2) Obecnému zastupiteľstvu je vyhradené najmä:

a)

určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce, s majetkom štátu a iných

právnických a fyzických osôb, dočasne prenechaným do hospodárenia obce, schvaľovať

najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním,

b) schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať

záverečný účet,

c) schvaľovať územný plán obce alebo jeho častí a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce,

d) rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku podľa osobitných

predpisov,

e) určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky

f) rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky,

g) vyhlasovať hlasovanie obyvateľov obce o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a

zvolávať verejné zhromaždenia občanov,

h) uznášať sa na nariadeniach obce,

i) určovať organizáciu obecného úradu.

j) zriaďovať funkciu hlavného kontrolóra obce a určovať mu rozsah úväzku,

k) zakladať, zriaďovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie, právnické osoby s majetkovou účasťou obce,

l) schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach,

m) zriaďovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich práce,

n) udeľovať čestné občianstvo obce, vyznamenania a ceny,

o) schvaľovať zmluvné prevody vlastníctva nehnuteľného majetku,

p) schvaľovať zmluvné prevody vlastníctva hnuteľného majetku,

r) schvaľovať nakladanie s majetkovými právami,

s) schvaľovať aukčný predaj vecí,

t) schvaľovať štatút obce, rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a zásady odmeňovania

poslancov obecného zastupiteľstva,

u) určovať plat starostu obce v rozsahu a v súlade s osobitnou právnou úpravou.

(3)

Obecné zastupiteľstvo si môže vyhradiť rozhodovanie o akejkoľvek ďalšej otázke života obce, pokiaľ má charakter zásadnej a základnej otázky týkajúcej sa života obce.

(4)

Podrobnú úpravu pravidiel rokovania obecného zastupiteľstva, najmä prípravu a obsah rokovania, prípravu materiálov a podkladov na rokovanie, spôsob uznášania sa a prijímania všeobecne záväzných nariadení obce, uznesení obecného zastupiteľstva, spôsob kontroly plnenia uznesení a zabezpečovania úloh týkajúcich sa obecnej samosprávy stanovuje Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Dargove.

 

 

 

§ 16

Starosta obce

(1)

Predstaveným obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta, ktorého volia obyvatelia obce v priamych voľbách. Spôsob volieb je upravený v zákone o voľbách do orgánov samosprávy obcí.

(2)

Starosta obce je štatutárnym orgánom obce v majetkovoprávnych vzťahoch obce a v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov Obecného úradu v Dargove, v administratívnych vzťahoch je správnym orgánom, v daňových a poplatkových vzťahoch je správcom dane.

Ďalšie práva a povinnosti starostu obce sú podrobnejšie vymedzené najmä v §13 zákona č.369/90 Zb. v znení neskorších predpisov.

(3)

Starosta najmä:

a) zvoláva a vedie zasadnutie obecného zastupiteľstva, podpisuje všeobecne záväzné nariadenia obce a uznesenia obecného zastupiteľstva,

b) vykonáva obecnú správu,

c) zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým aj fyzickým osobám,

d) rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom, týmto štatútom, alebo iným rozhodnutím obecného zastupiteľstva vyhradené obecnému zastupiteľstvu,

e) uschováva erb obce, vlajku obce a používa obecné symboly,

f) vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok obecného úradu, poriadok odmeňovania

zamestnancov obce,

(4)

Starosta môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva ak sa domnieva, že odporuje zákonom, alebo je pre obec zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše do 10 dní od jeho schválenia obecným zastupiteľstvom.

(5)

Rozsah úväzku starostu obce stanovuje obecné zastupiteľstvo na celé budúce funkčné obdobie a nemožno ho počas funkčného obdobia meniť.

 

 

 

§ 17

Zástupca starostu

 

(1)

Starosta má jedného zástupcu, ktorého spravidla na celé funkčné obdobie z poslancov obecného zastupiteľstva poverí starosta obce do 60 dní odo dna zloženia sľubu starostu.

Ak tak neurobí, zástupcu starostu zvolí obecné zastupiteľstvo.

(2)

Zástupca starostu zastupuje starostu počas jeho neprítomnosti alebo jeho nespôsobilosti na výkon funkcie. Starosta môže zástupcu starostu kedykoľvek odvolať. Rozsah zastupovania starostu zástupcom starostu určí starosta v písomnom poverení.

(3)

Zástupca starostu počas neprítomnosti starostu alebo jeho nespôsobilosti na výkon funkcie:

a) zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva,

b) vykonáva bežné úkony súvisiace s činnosťou obecného zastupiteľstva a so zabezpečením chodu obce,

(4)

Zástupca starostu zabezpečuje prípravu zasadnutí obecného zastupiteľstva po stránke vecnej a

obsahovej náplne.

(5)

Zástupca starostu v súčinnosti s obecným úradom koordinuje činnosť všetkých komisií obecného zastupiteľstva a poskytuje poslancom a členom komisií informácie pre plnenie ich úloh.

(6)

Podrobnejšiu úpravu pôsobností zástupcu starostu obsahuje organizačný poriadok obecného úradu.

 

 

§ 18

Hlavný kontrolór obce

 

(1)

Hlavný kontrolór je zamestnanec obce, ktorý vykonáva kontrolu úloh obce vyplývajúcich

z pôsobnosti obce a v súlade s platnou právnou úpravou.

 

(2)

Funkcia hlavného kontrolóra obce je nezlučiteľná s výkonom funkcie poslanca obecného

zastupiteľstva, funkcie v štátnej správe, ďalej v dozornej rade podnikateľského subjektu

vytvoreného obcou, príp. v inom kontrolnom orgáne obce.

 

(3)

Hlavný kontrolór najmä:

a) vykonáva kontrolu:

-príjmov a výdavkov rozpočtu obce a hospodárenia s majetkom obce,

-účtovníctva a iných pokladničných operácií na obecnom úrade,

-hospodárenia s finančnými zdrojmi obce,

-čerpanie rozpočtu, jeho zmien a záverečného úctu,

-správnosti a opodstatnenosti čerpania finančných prostriedkov obci účelovo poskytnutých,

fondov a dotácií,

-nakladania s majetkom obce a s majetkom vo vlastníctve štátu, príp. vo vlastníctve iných

právnických alebo fyzických osôb, ktorý bol obci zverený,

 

b) preveruje:

-ako organizácie, podniky a ďalšie subjekty, ktoré obec založila plnia funkciu z hľadiska

kvality a uspokojovania potrieb obyvateľov obce a zároveň navrhuje opatrenia na nápravu,

- tvorbu a čerpanie rozpočtu obce,

-opodstatnenosť zavedenia alebo zrušenia miestnych daní a poplatkov v obci,

-možnosti poskytovania úveru alebo pôžičky,

 

c) vypracúva odborné stanoviská:

-k návrhu rozpočtu obce na príslušný rok pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve,

-k záverečnému úctu obce pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve.

 

d) predkladá:

-obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o výsledkoch kontrolnej činnosti a to

do 60 dní po uplynutí kalendárneho roka

 

(4)

Pri vykonávaní činností uvedených v ods. 3 tohto ustanovenia hlavný kontrolór úzko spolupracuje s obecným úradom.

(5)

Hlavný kontrolór vybavuje sťažnosti a podnety občanov, ktoré boli podané na zamestnancov obce.

(6)

Hlavného kontrolóra do funkcie volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo nadpolovičnou väčšinou všetkých poslancov na dobu určitú – 6 rokov .

(7)

Hlavný kontrolór je za svoju činnosť zodpovedný obecnému zastupiteľstvu, ktorému je povinný minimálne raz štvrťročne podávať správu o vykonanej činnosti za uplynulé obdobie.

(8)

Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať do účtových a pokladničných dokladov, ako aj do

akýchkoľvek iných dokumentov, týkajúcich sa pokladničných operácií, vedenia účtovníctva,

nakladania s majetkom obce a ďalej do všetkých dokladov, ktorých potreba vyplýva z rozsahu jeho oprávnení. Výsledky kontroly spolu s návrhmi na odstránenie zistených nedostatkov predkladá priamo obecnému zastupiteľstvu.

(9)

Hlavný kontrolór sa zúčastňuje zasadnutí obecného zastupiteľstva s hlasom poradným.

(10) Hlavný kontrolór vedie centrálnu evidenciu petícií obyvateľov a kontroluje ich vybavovanie.

 

.

§19

Komisie obecného zastupiteľstva

 

(1)

Komisie zriaďuje ako stále, alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány obecného

zastupiteľstva.

(2)

Komisie sú zložené z poslancov obecného zastupiteľstva a obyvateľov obce zvolených obecným zastupiteľstvom z radov odborníkov.

(3)

Obecné zastupiteľstvo volí predsedu komisie -ním je vždy poslanec obecného zastupiteľstva -a členov komisií a vymedzuje im úlohy podľa miestnych podmienok a potrieb. Každá komisia sa skladá z predsedu komisie a členov.

Predseda komisie zastupuje komisiu navonok a:

-riadi a organizuje prácu komisie, zvoláva jej schôdze a riadi ich priebeh, pripravuje program

schôdze,

-zostavuje plán činnosti,

-organizuje spoluprácu komisie s ostatnými komisiami obecného zastupiteľstva.

 

(4)

Obec Dargov má vytvorené tieto stále komisie:

- pre ochranu verejného poriadku

- finančno-sociálnu

- športovo-kultúrnu

V prípade potreby a vhodnosti vytvorí obecné zastupiteľstvo ďalšie komisie.

 

(5)

Komisie na úseku, pre ktorý boli zriadené, najmä:

a) vypracúvajú stanoviská k materiálom prerokúvaným obecnými orgánmi, k najdôležitejším

otázkam života obce a k dôležitým -pre obec -investičným zámerom,

b) vypracúvajú návrhy a podnety na riešenie najdôležitejších otázok života v obci a predkladajú ich orgánom obce, ktoré sú povinné sa nimi zaoberať a o výsledku komisiu informovať,

c) kontrolujú spôsob realizácie uznesení obecného zastupiteľstva, dozerajú na hospodárenie

s majetkom obce, prípadne majetkom prenechaným obci na dočasné užívanie, ďalej dozerajú na podnikateľskú a investičnú činnosť v obci, kontrolujú ako sa vybavujú sťažnosti, oznámenia a podnety, príp. pripomienky obyvateľov obce.

 

(6)

Komisie sa schádzajú podľa potreby. Komisie zvoláva a vedie predseda komisie.

Zásady rokovania a uznášania sa, si komisie stanovia na svojom prvom zasadnutí.

(7)

Komisie nemajú rozhodovaciu právomoc.

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 20

Obecný úrad

(1)

Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu obce. Obecný úrad nemá právnu subjektivitu, je zložený zo zamestnancov obce.

(2)

Obecný úrad vykonáva odborné, administratívne a organizačné práce súvisiace s plnením úloh samosprávy obce, najmä:

a) zabezpečuje písomnú agendu orgánov samosprávy obce,

b) pripravuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva, a komisií obecného zastupiteľstva,

c) pripravuje rozhodnutia obce vydávané v správnom konaní, v daňovom a poplatkovom konaní,

d) vykonáva nariadenia obce, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia obce,

e) koordinuje činnosť organizácií a ďalších subjektov vytvorených a zriadených obcou,

f) organizačno-technicky zabezpečuje plnenie úloh štátnej správy,

(3)

Organizáciu obecného úradu, počet zamestnancov a ich pracovné činnosti ustanovuje organizačný poriadok obecného úradu, ktorý vydáva starosta obce.

 

 

 

 

 

PIATA HLAVA

 

§ 21

Miestne referendum

(1)

Miestne referendum o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce vyhlasuje obecné

zastupiteľstvo.

(2)

Obecné zastupiteľstvo musí vyhlásiť hlasovanie obyvateľov obce, ak ide o návrh

a) na zlúčenie, rozdelenie alebo zrušenie obce, ako aj zmenu názvu obce,

b) odvolanie starostu,

c) petície skupiny obyvateľov obce v pocte 30% oprávnených voličov ku dnu podania tejto petície,

(3)

Obecné zastupiteľstvo môže vyhlásiť miestne referendum aj pred rozhodnutím o ďalších dôležitých veciach, týkajúcich sa postavenia a rozvoja obce alebo života obyvateľov obce.

(4) Obec najneskôr 15 dní pred dňom konania miestneho referenda zašle každému voličovi oznámenie o vyhlásení miestneho referenda s obsahom podľa § 11 a ods. 7 zákona o obecnom zriadení.

(5)

Miestne referendum je platné, ak sa ho zúčastní nadpolovičná väčšina obyvateľov obce

oprávnených voliť podľa zákona o voľbách do orgánov samosprávy obcí.

Rozhodnutie obyvateľov obce je prijaté, ak za návrh predložený na hlasovanie, hlasovala nadpolovičná väčšina voličov, ktorí sa zúčastnili hlasovania. Obecné zastupiteľstvo vyhlási výsledky hlasovania obyvateľov obce do troch dní od doručenia zápisnice na úradnej tabuli

(6)

Podmienky, spôsob a formu uskutočnenia miestneho referenda obce obecné zastupiteľstvo podrobne upraví v osobitnom všeobecne záväznom nariadení.

 

 

 

 

 

ŠIESTA HLAVA

 

§ 22

Verejné zhromaždenia občanov obce

(1)

Na prerokovanie obecných vecí môže obecné zastupiteľstvo zvolať zhromaždenie obyvateľov obce, alebo jeho časti.

(2)

Obecné zastupiteľstvo zvolá zhromaždenie obyvateľov obce, príp. jeho častí vždy:

-ak o to požiada petíciou najmenej 30 % obyvateľov obce,

-ak o to požiadajú všetci poslanci obecného zastupiteľstva.

(3)

Obecné zastupiteľstvo sa môže uzniesť, že prenesie rozhodnutie o určitej dôležitej otázke, týkajúcej sa obce na zhromaždenie obyvateľov obce, resp. jeho časti.

(4)

Podmienky organizovania a uskutočňovania zhromaždenia ako aj podmienky hlasovania môže obecné zastupiteľstvo upraviť podrobne vo všeobecne záväznom nariadení.

(5)

Zhromaždenie obyvateľov obce sa zvoláva oznámením na úradnej tabuli obce, príp. iným vhodným spôsobom (napr. vyhlásením v obecnom rozhlase a pod.). O prerokovanej problematike sa spisuje písomná zápisnica, ktorej súčasťou musí byť prezenčná listina prítomných obyvateľov obce, resp. časti obce.

(6)

Starosta obce môže zvolať zhromaždenie obyvateľov obce, resp. časti obce za účelom posúdenia dôležitých otázok rozvoja obce. Na priebeh takéhoto zhromaždenia sa primerane vzťahuje ods. 1 -5 tohto ustanovenia.

 

 

SIEDMA HLAVA

 

 

POSLANCI OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

 

§ 23 

Úvodné ustanovenia

 

(1)

Poslancov obecného zastupiteľstva volia obyvatelia obce v priamych voľbách. Spôsob voľby a počty poslancov sú určené zákonom o voľbách do orgánov samosprávy obcí.

(2)

Poslanci dbajú o to, aby všetkou svojou činnosťou boli hodní dôvery svojich voličov. Pri výkone svojej funkcie sa riadia obecnými záujmami, resp. záujmami častí obce. Vykonávajú ju v súlade s ústavou, s ústavnými a ďalšími zákonmi.

 

§ 24

Vznik a zánik poslaneckého mandátu

(1)

Poslanec nadobúda svoje práva a povinnosti zvolením. Postup pri voľbách upravuje osobitný zákon.

(2)

Platnosť voľby poslancov overuje na návrh mandátovej komisie obecné zastupiteľstvo.

(3)

Funkčné obdobie poslancov začína dňom zvolenia, zložením sľubu a končí dňom skončenia

volebného obdobia. Mandát poslanca zanikne aj vtedy, keď sa počas jedného roka nezúčastní ani raz zasadnutí obecného zastupiteľstva.

(4)

K zániku mandátu poslanca dochádza tiež :

-odmietnutím sľubu alebo zložením sľubu s výhradou,

-vzdaním sa mandátu,

-právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin, alebo právoplatným odsúdením za trestný

čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený,

-pozbavením spôsobilosti na právne úkony,

-zmenou trvalého pobytu mimo územia obce,

-vznik funkcie, ktorá je nezlučiteľná s funkciou poslanca obecného zastupiteľstva,

-zrušením obce,

-smrťou,

 

§ 25

Práva a povinnosti poslancov

 

(1)

Poslanec je oprávnený najmä:

a) predkladať obecnému zastupiteľstvu a ostatným orgánom samosprávy obce návrhy,

podnety, pripomienky a námety,

b) interpelovať starostu vo veciach týkajúcich sa jeho práce,

c) požadovať do vedúcich rozpočtových, príspevkových organizácií, a iných subjektov

s majetkovou účasťou obce vysvetlenia vo veciach týkajúcich sa ich činností,

d) požadovať informácie a vysvetlenia od fyzických a právnických osôb, ktoré vykonávajú

v obci podnikateľskú činnosť vo veciach týkajúcich sa dôsledkov ich podnikania v obci,

e) zúčastňovať sa na previerkach, kontrolách, na vybavovaní sťažností, oznámení a podnetov,

ktoré vykonávajú orgány samosprávy obce a hlavný kontrolór obce,

f) požadovať vysvetlenie od štátnych orgánov vo veciach potrebných pre riadny výkon

poslaneckej funkcie.

g) poskytnutie odmeny podľa zásad odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva.

 

(2)

Poslanec je povinný najmä:

a) zložiť zákonom predpísaný sľub na prvom zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktorého sa

zúčastní,

b) zúčastňovať sa na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a jeho orgánov, do ktorých bol

zvolený,

c) dodržiavať Štatút obce, Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Dargove ako aj

ďalšie organizačné normy a predpisy obce,

d) dodržiavať a rešpektovať účinné všeobecne záväzné nariadenia obce a v rámci svojich

možností a schopností vykonávať ich kontrolu a dodržiavanie,

e) obhajovať záujmy obce a jej obyvateľov,

(3)

Poslanec je povinný bezodkladne písomne oznámiť obci skutočnosti súvisiace :

-s jeho právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin, resp. za trestný čin s uložením

právoplatného odsudzujúceho rozsudku na nepodmienečný trest odňatia slobody,

-so zmenou trvalého pobytu,

-so vznikom nezlučiteľnosti výkonu funkcie poslanca

(4)

Poslanec je povinný na požiadanie informovať voličov o svojej činnosti a činnosti obecného

zastupiteľstva.

 

 

 

§ 26

Náhrady

 

(1)

Funkcia poslancov sa zásadne vykonáva bez prerušenia pracovného alebo obdobného pomeru. Za jej výkon však môže obec poskytnúť odmenu. Poslancovi patrí náhrada skutočných výdavkov, ktoré mu v súvislosti s výkonom funkcie poslanca vznikli, a to podľa osobitných predpisov platných pre pracovníkov v pracovnom pomere.

(2)

Poslanec nesmie byť pre výkon svojej funkcie ukrátený na právach ani nárokoch vyplývajúcich z jeho pracovného pomeru.

(3)

Starostovi a poslancom obecného zastupiteľstva, ktorí sú pre výkon funkcie uvoľnení zo

zamestnania sa zachováva pracovný pomer. Namiesto mzdy patrí poslancom odmena podľa zásad odmeňovania poslancov, resp. plat starostovi obce.

Samospráva

Voľby do EP 2024

Voľby do EP 2024 obrázok

Z kroniky

Dargov
Tu otec náš i praded starý býval,
z  dargovských hôr na Zemplín rodný sa díval,
oral, bránil, sial, trápil sa aby žil,
a v zemi tejto na prach čierny zhnil.
Tu matky naše rodili milé deti,
od dávnych čias, od samých nepamäti,
znášali biedu, utrpenie a klam,
veriac, že príde sloboda aj k nám.
Daj veľký Bože nášmu Dargovu,
niesť ťažké kríže na cestu novú,
žiť verne rodu a večne Tebe,
za živa len tu, po smrti v nebe.
(...napísané v obecnej kronike v máji 1948)

ilustračné foto, zdroj: http://e-introligator.pl

Pranostiky

Pranostika na akt. mesiac

Kto sa v máji potí na poli a modlí v komore, hladom neumre.

Sviatok a výročie

Meniny má Iveta, Vadim, Valdemar, Valdemara

Východ a západ slnka

Slnko vychádza:4:36

Slnko zapadá:20:25

Mobilná aplikácia

Aktuálne informácie od nás
Priamo vo vašom telefóne
Stiahnite si našu mobilnú aplikáciu na
Zemplín Navštívte Zemplín