Menu
Obec Dargov
ObecDargov

Tu otec náš i praded starý býval,
Z dargovských hôr na Zemplín rodný sa díval,
oral, bránil, sial, trápil sa aby žil,
A v zemi tejto na prach čierny zhnil.
Tu matky naše rodili milé deti,
Od dávnych čias, od samých nepamäti,

Tu otec náš i praded starý býval, Z dargovských hôr na Zemplín rodný sa díval, oral, bránil, sial, trápil sa aby žil, A v zemi tejto na prach čierny zhnil. Tu matky naše rodili milé deti, Od dávnych čias, od samých nepamäti,

Hlava 1-3

Štatút obce

Obecné zastupiteľstvo v Dargove na základe § 11 ods. 4 písm. k) zák. SNR č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

 

 

 

v y d á v a

pre územie obec Dargov tento

 

 

 

 

 

ŠTATÚT OBCE DARGOV

 

 

 

 

PRVÁ HLAVA

§1

Úvodné ustanovenia

 

(1)

Štatút obce Dargov upravuje v súlade so všeobecne známymi právnymi predpismi najmä

postavenie a pôsobnosť obce, práva a povinnosti obyvateľov obce, základné zásady hospodárenia a financovania, nakladania s majetkom obce, ďalej postavenie a pôsobnosť

obecného zastupiteľstva, starostu a ďalších orgánov obecnej samosprávy, ich vnútornú štruktúru, deľbu práce medzi nimi, formy a metódy ich práce, rieši tiež širšie vzťahy obce, symboly obce, udeľovania čestného občianstva, cien obce a odmien.

 

(2)

Štatút obce Dargov je základným normatívno-právnym a organizačným predpisom obce.

 

§ 2

Postavenie obce

 

(1)

Obec Dargov je samostatný samosprávny územný celok Slovenskej republiky zdržujúci občanov, ktorí majú na jej území trvalý pobyt. Územie obce Dargov tvorí katastrálne územie. Akékoľvek zmeny územia obce Dargov možno vykonať len v súlade s osobitnými právnymi predpismi.

(2)

Obec Dargov je právnickou osobou samostatne hospodáriacou s vlastným majetkom a so svojimi finančnými zdrojmi za podmienok stanovených zákonom, všeobecne záväznými nariadeniami obce a organizačnými predpismi obce. Obec môže hospodáriť a nakladať aj

s majetkom štátu, ktorý bol obci zverený v súlade s platnou právnou úpravou.

Obec môže nakladať aj s majetkom ostatných subjektov -fyzických aj právnických osôb -pokiaľ bola k takémuto nakladaniu zmocnená právnym predpisom alebo dohodou.

(3)

Obec Dargov má právo na svoje obecné symboly.

(4)

Ukladať obci Dargov povinnosti alebo zasahovať do jej oprávnení možno len zákonom.

 

 

§ 3

Obyvatelia obce, ich práva a povinnosti

 

(1)

Obyvateľom obce je občan, ktorý je v nej prihlásený na trvalý pobyt. Úpravu trvalého pobytu

upravuje osobitná právna úprava. Obec môže upraviť bližšie podmienky inštitútu trvalého pobytu na území obce v osobitnom všeobecnom záväznom nariadení.

(2)

Obyvatelia obce sa zúčastňujú na samospráve obce najmä výkonom svojich práv a povinností. Tieto sú zakotvené predovšetkým v ustanoveniach § 3 ods. 2 a § 4 ods. 2 zák. SNRc.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov.

(3)

Obec má voči občanom povinnosti stanovené zákonmi a všeobecne záväznými právnymi predpismi.

(4)

Na samospráve obce sa má právo podieľať aj ten, kto má na jej území nehnuteľný majetok alebo v obci trvalo pracuje a platí miestnu daň alebo miestny poplatok, alebo kto sa v obci zdržuje a je v nej prihlásený na prechodný pobyt, alebo ten, kto má čestné občianstvo obce. Tieto osoby však nemajú právo voliť orgány samosprávy obce a byť do nich zvolení a ďalej nemajú právo hlasovať o dôležitých otázkach života a rozvoja obce (miestne referendum).

(5)

Obec je povinná poskytnúť obyvateľovi obce nevyhnutnú okamžitú pomoc v jeho náhlej núdzi spôsobenou živelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou udalosťou, najmä zabezpečiť mu prístrešie, stravu alebo inú nevyhnutnú materiálnu pomoc.

(6)

Obec poskytuje sociálne výpomoci a využíva podporné mechanizmy na úseku sociálnych vecí

v súlade s platnou právnou úpravou. Za tým účelom môže vydať samostatné zásady, ktoré budú obsahovať bližšie podmienky poskytovania výpomoci a podporných mechanizmov.

 

 

§4

Samospráva obce

 

(1)

Obec samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou obce a jej majetku, ak osobitný zákon takéto úkony nezveruje štátu alebo inej právnickej alebo fyzickej osobe. (§ 4 ods. 1 s použitím § 28 ods. 1 a 2 zák. SNR c. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov).

 

(2)

Samosprávu obce vykonávajú obyvatelia obce prostredníctvom:

a) orgánov obce,

b) miestnym referendom,

c) zhromaždením obyvateľov obce.

Popri týchto formách môže obec využívať aj iné vhodné nástroje a prostriedky, napr. informatívne stretnutia, zhromaždenia a pod. Pri ich realizácii však musia byť splnené podmienky uvedené v osobitných právnych predpisoch.

 

(3)

Obec je povinná pri plnení úloh samosprávy spolupracovať s podnikateľskými právnickými a

fyzickými osobami pôsobiacimi v obci a taktiež spolupracuje s politickými stranami a hnutiami, vyvíjajúcimi činnosť v obci, ako aj so záujmovými združeniami obyvateľov obce. Obec tiež úzko spolupracuje aj s ostatnými podnikateľskými subjektami, ktorých činnosť

má alebo môže mať dosah a význam pre obec, najmä z pohľadu zabezpečenia jednotlivých samosprávnych funkcií obce.

 

(4)

Na plnenie úloh samosprávy obce, alebo ak to ustanovuje zákon obec vydáva všeobecne záväzné nariadenia (ďalej len "nariadenia"). Nariadenia obce nesmú odporovať ústave ani zákonom. Vo veciach, v ktorých obec plní úlohy štátnej správy, môže vydať nariadenie len na základe splnomocnenia zákona a v jeho medziach, takéto nariadenie nesmie odporovať

ani inému všeobecne záväznému právnemu predpisu. Postup pri príprave materiálov a podkladov, pri prijímaní nariadení obce, ich vydávaní ako aj spôsob kontroly plnenia týchto nariadení stanovuje zákon, tento štatút a Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Dargove.

 

(5)

Obec je povinná vykonávať svoje samosprávne funkcie vymedzené v zák. SNR c. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov -najmä v § 4 ods. 3, v ďalších osobitných zákonoch a všeobecne záväzných právnych predpisoch.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DRUHÁ HLAVA

§ 5

MAJETOK OBCE

 

(1)

Majetok obce Dargov tvoria všetky hnuteľné a nehnuteľné veci vo vlastníctve obce a všetky

pohľadávky a iné majetkové práva obce a majetkové práva ostatných subjektov založených resp. vytvorených obcou. Rozsah majetku obce je upravovaný postupne osobitnou právnou úpravou (napr. zák. SNR c. 138/1991 Zb. o majetku obci v znení zmien a doplnkov, zák. NR SR c. 181/1995 Z. z. o pozemkových úpravách a pod.). Obec môže zveriť

svoj majetok do správy subjektom, ktoré založila alebo zriadila. Rozsah nakladania a disponovania s takýmto majetkom sa musí upraviť v zakladateľských, resp. zriaďovateľských listinách týchto subjektov.

 

(2)

Majetok obce Dargov sa používa najmä:

-pre verejné účely,

-na podnikateľskú činnosť,

-na výkon samosprávy obce.

Darovanie nehnuteľného majetku obce je neprípustné.

 

(3)

Majetok obce, ktorý slúži pre verejné účely (najmä miestne komunikácie a iné verejné priestranstvá) je verejne prístupný a možno ho obvyklým spôsobom používať, ak jeho používanie obec neobmedzila.

 

(4)

Majetok obce určený na podnikateľskú činnosť slúži ako majetkový základ pre rôzne subjekty a právnické osoby založené obcou alebo na ďalšie možné formy podnikateľskej činnosti v súlade s platnou právnou úpravou -najmä Obchodným zákonníkom a Občianskym zákonníkom.

 

(5)

Majetok obce určený na výkon samosprávy obce možno použiť na plnenie záväzkov a

uspokojovanie potrieb obce a na činnosť samosprávnych orgánov obce. Majetok obce môže slúžiť aj ako majetkový základ pre neziskové formy činnosti obce -pri zakladaní nadácií, peňažných fondov, vzdelávacích fondov, verejnoprospešných fondov a pod.

 

(6)

Evidenciu o stave a pohybe majetku obce vedie Obecný úrad v Dargove v súlade s platnou

právnou úpravou.

 

(7)

Obec vystupuje v majetkových vzťahoch vo svojom mene a má majetkovú zodpovednosť

z týchto vzťahov vyplývajúcu, pokiaľ osobitné predpisy neustanovujú inak.

 

 

 

 

 

§ 6

 

(1)

Obec a jej orgány , subjekty s majetkovou účasťou obce sú povinné hospodáriť

s majetkom obce a majetkom v štátnom vlastníctve, ako aj vo vlastníctve iných fyzických alebo právnických osôb, ktorý bol obci zverený v prospech rozvoja obce a jej občanov a ochrany a tvorby životného prostredia.

(2)

Orgány obce a subjekty s majetkovou účasťou obce sú povinné majetok obce zveľaďovať, chrániť, zhodnocovať a zásadne nezmenšený zachovávať.

Sú povinné najmä:

-udržiavať a užívať majetok,

-chrániť majetok pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím,

-používať všetky právne prostriedky na ochranu majetku, vrátane včasného

uplatňovania svojich práv alebo oprávnených záujmov pred príslušnými orgánmi,

-viesť majetok v predpísanej evidencii v súlade s platnou úpravou.

(3)

Na rozmnoženie, zveľaďovanie a údržbu majetku obce možno zorganizovať obecnú zbierku, povoliť lotériu alebo inú podobnú hru v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

(4)

V majetkových veciach (majetkovoprávnych záležitostiach) obce koná v jej mene navonok starosta obce.

 

§ 7

 

(1)

Obecné zastupiteľstvo môže zakladať, zriaďovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové

organizácie, ako aj právnické osoby s majetkovou účasťou obce.

(2)

Podrobný postup zakladania, zriaďovania a kontroly rozpočtových a príspevkových organizácií a vymedzenie ich práv a povinností upraví obecné zastupiteľstvo v samostatných zásadách.

(3)

Právnické osoby s majetkovou účasťou obce obec zakladá, resp. zriaďuje v súlade s platnou

právnou úpravou. Pritom musí dbať na to, aby v činnosti takýchto subjektov boli zahrnuté aj

činnosti samosprávneho charakteru, a aby činnosť týchto subjektov napomáhala všestrannému

rozvoju obce.

 

§ 8

(1)

Za osobitné užívanie verejného priestranstva, alebo miestnych komunikácií a dočasné parkovanie motorového vozidla na vyhradenom priestore verejného priestranstva obce možno vyberať miestny poplatok v súlade s platnou právnou úpravou.

 

§ 9

(1)

Podrobnosti o hospodárení a nakladaní s majetkom obce upravujú "Zásady hospodárenia

s majetkom obce Dargov", ktoré schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Dargove (§ 9 zák. SNR

č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zmien a doplnkov).

 

(2)

Zásady upravujú a bližšie vymedzujú najmä:

-majetok obce Dargov,

-nadobúdanie a prevody vlastníctva majetku obce,

-postup prenechávania majetku obce do užívania fyzickým a právnickým osobám,

-správu majetku obce,

-hospodárenie a nakladanie s pohľadávkami a majetkovými právami obce,

-nakladanie s cennými papiermi,

-aukčný predaj vecí,

-kontrolu dodržiavania zásad hospodárenia s majetkom,

-odpustenie pohľadávok obce.

 

 

 

TRETIA HLAVA

 

FINANCOVANIE A ROZPOČET OBCE DARGOV

 

§ 10

Financovanie

(1)

Obec financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov, zo štátnych dotácií ako aj z ďalších zdrojov.

(2)

Obec môže financovať svoje úlohy aj z prostriedkov združených s inými obcami príp. s inými

právnickými a fyzickými osobami. Obec môže financovať zabezpečovanie svojich potrieb aj zo zisku, resp. z výnosov jednotlivých subjektov obce, príp. tých, kde obec má majetkový alebo iný vklad.

(3)

Obci môžu byť poskytnuté dotácie so štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Rozsah účelových a neúčelových dotácií upravujú každoročne rozpočtové pravidlá Slovenskej republiky.

§ 11

Rozpočet

(1)

Základom finančného hospodárenia obce je rozpočet obce zostavovaný na obdobie jedného

kalendárneho roka a schvaľovaný Obecným zastupiteľstvom v Dargove. Ob. zastupiteľstvo schvaľuje tiež jeho zmeny, kontroluje jeho čerpanie a schvaľuje záverečný účet obce.

(2)

Pred schválením sa rozpočet obce musí zverejniť najmenej na pätnásť dní na úradnej tabuli

v obci, aby sa k nemu mohli obyvatelia obce vyjadriť (§ 9 ods. 3 zák. SNR c. 369/1990 Zb.

v znení zmien a doplnkov). To isté sa týka záverečného úctu obce.

(3)

Rozpočet obce obsahuje príjmovú a výdavkovú časť.

Príjmovú časť rozpočtu obce tvoria najmä:

príjmy z miestnych daní a poplatkov,

výnosy z majetku obce,

dotácie zo štátneho rozpočtu a podiel na daniach

dotácie zo štátnych fondov,

iné príjmy ustanovené osobitnými predpismi,

Výdavkovú časť rozpočtu tvoria najmä:

záväzky obce vyplývajúce z plnenia povinnosti ustanovených osobitnými

predpismi,

výdavky na výkon samosprávnych funkcií obce,

výdavky na správu, údržbu majetku obce a investičné výdavky,

úroky z prijatých úverov, pôžičiek návratných finančných výpomoci,

iné výdavky ustanovené osobitnými predpismi.

(4)

Na krytie mimoriadnych výdavkov vo všeobecnom záujme môže obec rozhodnúť

o zavedení verejnej dávky (príspevku, poplatku, naturálnom plnení), o vyhlásení dobrovoľnej zbierky alebo o prijatí úveru alebo pôžičky. O zavedení verejnej dávky rozhodujú obyvatelia obce hlasovaním. O vyhlásení dobrovoľnej zbierky alebo o prijatí úveru rozhoduje obecné zastupiteľstvo na návrh starostu.

(5)

Prebytky rozpočtu obce možno previesť do rozpočtu obce na ďalší kalendárny rok.

(6)

Účtovníctvo o stave a pohybe majetku obce, o výnosoch, príjmoch a výdavkoch a o finančných vzťahoch k štátnemu rozpočtu, v súlade s platnou právnou úpravou vedie obecný úrad.

Hospodárenie s prostriedkami rozpočtu obce sa riadi osobitnými právnymi predpismi rozpočtovými pravidlami Slovenskej republiky na príslušný rok.

(7)

Obec môže využívať ekonomické nástroje (dane, poplatky, pokuty a iné) na podporu ochrany životného prostredia v súlade s platnou právnou úpravou.

(8)

Výsledky hospodárenia obce, vrátane výsledkov hospodárenia peňažných fondov obce obsahuje záverečný účet obce, ktorý schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

(9) Ročnú účtovnú závierku obce overuje audítor. (§9 ods. 6 zák. SNR c. 369/1990 Zb.

v znení zmien a doplnkov).

 

 

§ 12

Rozpočtové provizórium

 

(1)

Ak nebude rozpočet obce na príslušný rok schválený pred prvým januárom rozpočtového roka, riadi sa rozpočtové hospodárenie v čase od 1. januára rozpočtového roka do schválenia rozpočtu obecným zastupiteľstvom rozpočtovým provizóriom.

(2)

Rozpočtové príjmy a výdavky uskutočnené v čase rozpočtového provizória sa zúčtujú do rozpočtu obce po jeho schválení v obecnom zastupiteľstve.

(3)

Podrobnejšiu úpravu hospodárenia v období rozpočtového provizória obsahujú "Zásady nakladania s finančnými prostriedkami obce", ktoré schvaľuje Obecné zastupiteľstvo

v Dargove.

Samospráva

Voľby do EP 2024

Voľby do EP 2024 obrázok

Z kroniky

Dargov
Tu otec náš i praded starý býval,
z  dargovských hôr na Zemplín rodný sa díval,
oral, bránil, sial, trápil sa aby žil,
a v zemi tejto na prach čierny zhnil.
Tu matky naše rodili milé deti,
od dávnych čias, od samých nepamäti,
znášali biedu, utrpenie a klam,
veriac, že príde sloboda aj k nám.
Daj veľký Bože nášmu Dargovu,
niesť ťažké kríže na cestu novú,
žiť verne rodu a večne Tebe,
za živa len tu, po smrti v nebe.
(...napísané v obecnej kronike v máji 1948)

ilustračné foto, zdroj: http://e-introligator.pl

Pranostiky

Pranostika na akt. mesiac

Suché kopy, mokré snopy.

Pranostika na akt.deň

Na svätého Eliáša je dopoludnia leto, popoludní jeseň.

Sviatok a výročie

Meniny má Eliáš, Iľja, Ilia, Eliána, Iliana

Východ a západ slnka

Slnko vychádza:4:51

Slnko zapadá:20:28

Mobilná aplikácia

Aktuálne informácie od nás
Priamo vo vašom telefóne
Stiahnite si našu mobilnú aplikáciu na
Zemplín Navštívte Zemplín