Napíšte nám

l

Z kroniky

Dargov
Tu otec náš i praded starý býval,
z  dargovských hôr na Zemplín rodný sa díval,
oral, bránil, sial, trápil sa aby žil,
a v zemi tejto na prach čierny zhnil.
Tu matky naše rodili milé deti,
od dávnych čias, od samých nepamäti,
znášali biedu, utrpenie a klam,
veriac, že príde sloboda aj k nám.
Daj veľký Bože nášmu Dargovu,
niesť ťažké kríže na cestu novú,
žiť verne rodu a večne Tebe,
za živa len tu, po smrti v nebe.
(...napísané v obecnej kronike v máji 1948)

ilustračné foto, zdroj: http://e-introligator.pl

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

O regióne

Novinky a ďalšie aktuality z nášho webu.
Stačí si stiahnuť mobilnú aplikáciu.
×
Viac informacií

Obsah

Materská škola, Pod Lipinami, Dargov 076 01

Prerokované dňa  04.02.2015

Oznámenie o prihlasovaní a prijímaní detí do materskej školy

Zápis detí do materskej školy na školský rok 2015/2016

 

Riaditeľstvo materskej školy podľa  § 3 ods. 2 vyhl. MŠ SR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole v znení vyhl. Č. 308/2009 zo dňa 12.02.2014 zverejňuje po dohode so zriaďovateľom podmienky prijímania detí do materskej školy na školský rok 2015 / 2016.

1.Miesto a termín podávania žiadostí:

Žiadosť o prijatie dieťaťa na školský rok 2015/2016 vydáva zákonnému zástupcovi dieťaťa riaditeľka materskej školy v termíne zápisu. Zápis do materskej školy sa uskutoční v dňoch od 15.02.2015 – 15.03.2015 v budove materskej školy od 7,00 – 13,00 hod. Zo závažných dôvodov, najmä zdravotných, možno vopred dohodnúť s riaditeľkou materskej školy mimoriadny termín zápisu.

2.Forma a priebeh zápisu:

Zápisu sa zúčastní spolu s dieťaťom jeho zákonný zástupca ktorý predloží:Rodný list dieťaťa. Zápis sa uskutoční formou pohovoru s dieťaťom a zákonným zástupcom dieťaťa. Zákonný zástupca dostáva  na zápise tlačivo : Žiadosť o prijatie na predprimárne vzdelávanie, ktorý s potvrdením všeobecného lekára pre deti a dorast o zdravotnom stave dieťaťa predloží najneskôr do 14 dní riaditeľke MŠ na tom pracovisku, na ktorom bol vykonaný zápis. Žiadosť o prijatie môže zákonný zástupca odovzdať i poverenému zamestnancovi MŠ.

Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami, predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, ak ide o dieťa s odloženou povinnou školskou dochádzkou (PŠD ), predloží do 15.01.2015 rozhodnutie o odklade PŠD.

3.Rozhodnutie o prijatí do MŠ v zmysle zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov vydáva riaditeľka MŠ do 30 dní odo dňa podania prihlášky.

Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili vek 5 rokov, deti s odloženou PŠD a deti s dodatočne odloženou PŠD. Ak je počet prihlásených detí vyšší, ako je možné prijať v zmysle podľa  § 28 ods. 10 až 15 zákona č. 245/2008, riaditeľka o prijatí rozhodne podľa ďalších kritérií po dohode so zriaďovateľom.

Všetko čo robíme, je iba kvapka v mori, ale keby sme to nerobili , tá kvapka by tam chýbala.

Matka Tereza z Kalkaty

 

V Dargove 05.02.2015